ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
179
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
34
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
74
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
47
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
123
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
186
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
27
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
14
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
21
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
15
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
34
2016-07-15   การประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค
518
2016-07-15   ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์
107
2016-07-15   ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันความรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์
260
2016-07-15   การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
139
2016-07-15   ให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนติดตั้งแอพระบบG-Chatเพื่อรองรับระบบรัฐบาลอิเลคทรอนิกส์
621
2016-07-15   ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำระบบรัฐบาลอิเลคทรอนิกส์ด่วน
409
2016-07-14   ขอเปลี่ยนแปลงวัสดุการจัดทำสื่อประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของครูชั้น ป.3-.4
396
2016-07-14   เชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการหลักสูตร STEM Education:Teaching and Learning และศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ
431
2016-07-14   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ไปรับเกียรติบัตรภาษาอังฤกษ
321
2016-07-13   แจ้งโรงเรียนที่ได้รับสื่อ “ยาเสพติด” และสื่อการสอน "เล่นล้อมรัก"
387
2016-07-13   ยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการฯ
185
2016-07-13   ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
166
2016-07-11   ย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
1043
2016-07-11   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๙
327
2016-07-11   การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
243
2016-07-11   ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ
187
2016-07-11   ขอความร่วมมือในการดำเนินการรับสมัครการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ
113
2016-07-08   เลื่อนการอบรมทำสืื่อประกอบการจัดกิจกรรมทางภาษา และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
373
2016-07-08   ขอเลื่อนการรรับบันทึกรักการอ่าน
439
2016-07-07   แจ้งทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลด่วน(นโยบายทวิศึกษา และDLIT)
838
2016-07-07   ผลการสอบแข่งขันเพื่อนำรายชื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด ศธจ.นครสวรรค์
3030
2016-07-07   การรับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
329
2016-07-05   การกรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ผ่านระบบ O-NET ปีการศึกษา 2559
645
2016-07-05   แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียกรอกผลการประเมินสมรรถนะตามที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
537
2016-07-05   แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านและการแก้โจทย์ปัญหา
175
2016-07-05   รายชื่อโรงเรียนที่พัฒนาข้าราชการครูฯ ด้วยระบบ TEPE Online ร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรฯ
465
2016-07-05   ปฏิทินประเมินโรงเรียนสุจริต 10 % ปี 2559 (แก้ไข)
315
2016-07-05   ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
156
2016-07-05   การขับเคลื่อนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ปีการศึกษา 2559
422
2016-07-04   แจ้งรับเกียรติบัตรที่แก้ไขครูผู้สอนระดับปฐมวัย เรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
241
2016-07-04   การประเมินประกันคุณภาพภายนอก
436
2016-07-04   ตรวจสอบโรงเรียนเป็นโรคมือ เท้่า ปาก
212
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] 20 [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)