ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
99
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
61
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
112
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
197
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2016-09-28   โรงเรียนที่มาจัดนิทรรศการวันที่25-26กย.59ยื่นเบิกวันนี้วันสุดท้าย
157
2016-09-22   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน
522
2016-09-16   การมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทน
374
2016-09-14   หัวข้อการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับปฐมวัย ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(แก้ไข)
660
2016-09-12   ประชาสัมพันธ์โครงการ
303
2016-09-12   การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9
2198
2016-09-12   โครงการ "ซีพีสานฝันปันโอกาส (Football Academy)"
253
2016-09-09   การคัดสรรผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2559
227
2016-09-09   การคัดสรรครูฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2559
79
2016-09-09   การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2559
114
2016-09-08   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 11
139
2016-09-08   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์
118
2016-09-08   รายงานผลการแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทย ครั้งที่ 22
1353
2016-09-07   ขอเชิญข้าราชการครูฯและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 ประชุม
273
2016-09-05   กำหนดการประเมินคุณภาพการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือฯ
348
2016-09-02   การคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559
104
2016-09-02   การคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559
180
2016-09-02   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่1ปี2559
1554
2016-09-02   แจ้งปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
699
2016-09-01   การอบรมพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน (Thai School Lunch)
370
2016-09-01   ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด
372
2016-09-01   การอบรมขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน (Thai School Lunch)
99
2016-08-31   กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
205
2016-08-30   ขอความอุเคราะห์ ส่งรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย
440
2016-08-30   การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
491
2016-08-30   แจ้งรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมงาน วันฟ้าใส
188
2016-08-29   แจ้งรายชื่อโรงเรียนดังต่อไปนี้มารับเอกสาร การอบรมครูผู้สอนสาระเศรษฐศาสตร์
361
2016-08-26   ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก
144
2016-08-26   การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
210
2016-08-26   การคัดเลือกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
109
2016-08-26   ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 2560
105
2016-08-25   การชำระเงินข้อสอบกลางชั้น ป.2,4,5 และม.1,2 ปีการศึกษา2558
382
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] 23 [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)