ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01182   โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2561
3
01181   ให้ครูที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
179
01180   ด่วนที่สุด...สพฐ. ขอเลื่อนการอบรม Boot Camp (ศูนย์ลพบุรี)
36
01178   แจ้งกำหนดการจัดส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
101
01177   ด่วนที่สุด_สพฐ.ขอเลื่อนการอบรมBoot camp ศูนย์พิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ
77
01173   ด่วนที่สุด...สพฐ. แจ้งเลื่อนการอบรม Boot Camp รุ่นที่ 16
94
01172   การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
289
01171   โครงการ สพฐ - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018
34
01170   การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561
75
01169   ประชาสัมพันธ์โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ" ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑
47
01168   เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ๘ กลุ่มสาระ
123
01164   ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC)
84
01163   รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
186
01162   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ระยอง เขต 2 และ สพป.สระแก้ว เขต 2
27
01161   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ลพบุรี เขต 2 และ สพป.นครราชสีมา เขต 5
15
01160   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ยะลา เขต 1 และ สพป.นราธิวาส เขต 2
14
01159   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3
22
01158   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
15
01157   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
15
01156   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
34
2016-02-29   แจ้งกำหนดการรับ-ส่งเครื่องมือระเมินภาษาอังกฤษ ป.3 และคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
741
2016-02-29   แจ้งครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคน ทุกโีรงเรียนให้ส่งแบบประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย
873
2016-02-29   ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
560
2016-02-26   มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยฯครั้งที่1/2559
310
2016-02-26   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
591
2016-02-26   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัญฑิตศึกษาฯ
330
2016-02-25   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559
679
2016-02-25   การจัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา ๒๕๕๘
558
2016-02-24   การรับเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวัดและประเมินผลสำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์
548
2016-02-24   การสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน Brain Based Learning ตามแนวคิดมอนเทสซอริ
903
2016-02-24   การนิเทศโรงเรียน
793
2016-02-23   การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559
440
2016-02-23   การแพร่ภาพออกอากาศสดรายการบ่ายน้้มีคำตอบ ตอน"สพฐ.เตรียมพร้อมรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559"
423
2016-02-19   ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2559
698
2016-02-19   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามทางออนไลน์
602
2016-02-19   โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง
641
2016-02-19   ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความสามารถ โดดเด่น
741
2016-02-18   ขอเชิญประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
247
2016-02-18   บัญชีรายชื่อคณะกรรมการจัดสอบ O-NET 58 (อำเภอพยุหะคีรี)
286
2016-02-18   บัญชีรายชื่อคณะกรรมการจัดสอบ O-NET 58 (อำเภอพยุหะคีรี)
373
2016-02-18   การขอแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET 58
924
2016-02-17   แก้ไขบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่ง O-NET 58 (อำเภอโกรกพระ)
630
2016-02-17   การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพิ่มเติม
673
2016-02-17   ขอเชิญชวนจัดตั้งชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา
478
2016-02-17   การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
713
2016-02-17   หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย และเอกสาร กบข. ปี 2558
665
2016-02-16   ขอเชิญเสนอผลงานเข้ารวมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
320
2016-02-15   การกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นป.3 เพื่อทดสอบการสื่อสา่รภาษาอังกฤษ
825
2016-02-15   การเผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
409
2016-02-12   การประเมินตุณภาพนักเรียนขั้นพื้นฐานจากต้นสังกัด
792
2016-02-12   รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
520
2016-02-11   ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2559
1835
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] 26 [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)