ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
99
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
62
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
113
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
198
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2016-07-13   แจ้งโรงเรียนที่ได้รับสื่อ “ยาเสพติด” และสื่อการสอน "เล่นล้อมรัก"
401
2016-07-13   ยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการฯ
197
2016-07-13   ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
179
2016-07-11   ย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
1056
2016-07-11   การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๙
340
2016-07-11   การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
256
2016-07-11   ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ
199
2016-07-11   ขอความร่วมมือในการดำเนินการรับสมัครการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ
126
2016-07-08   เลื่อนการอบรมทำสืื่อประกอบการจัดกิจกรรมทางภาษา และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
385
2016-07-08   ขอเลื่อนการรรับบันทึกรักการอ่าน
453
2016-07-07   แจ้งทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลด่วน(นโยบายทวิศึกษา และDLIT)
852
2016-07-07   ผลการสอบแข่งขันเพื่อนำรายชื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด ศธจ.นครสวรรค์
3043
2016-07-07   การรับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
342
2016-07-05   การกรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ผ่านระบบ O-NET ปีการศึกษา 2559
658
2016-07-05   แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียกรอกผลการประเมินสมรรถนะตามที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
548
2016-07-05   แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่านและการแก้โจทย์ปัญหา
188
2016-07-05   รายชื่อโรงเรียนที่พัฒนาข้าราชการครูฯ ด้วยระบบ TEPE Online ร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรฯ
479
2016-07-05   ปฏิทินประเมินโรงเรียนสุจริต 10 % ปี 2559 (แก้ไข)
328
2016-07-05   ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
169
2016-07-05   การขับเคลื่อนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ปีการศึกษา 2559
436
2016-07-04   แจ้งรับเกียรติบัตรที่แก้ไขครูผู้สอนระดับปฐมวัย เรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
253
2016-07-04   การประเมินประกันคุณภาพภายนอก
449
2016-07-04   ตรวจสอบโรงเรียนเป็นโรคมือ เท้่า ปาก
225
2016-07-01   ปฏิทินการออกรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสพป.นครสวรรค์ เขต 1
486
2016-07-01   ประกาศการสอบแข่งขันเืพ่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้ฯ (เพิ่มเติม)
765
2016-07-01   ประชาสัมพันธ์ "สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2559"
558
2016-06-30   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเสมือนจริง (SUT Virtual Training)
274
2016-06-29   แจ้งรับเกียรติบัตรส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่แก้ไข
235
2016-06-29   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
393
2016-06-29   ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
198
2016-06-29   การตรวจสอบการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) และข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
188
2016-06-29   ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาทางวิชาการ
121
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] 26 [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)