ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
98
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
61
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
112
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
197
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2016-06-08   เชิญประชุมกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย
412
2016-06-08   กรอกข้อมูลตัวแทนนักเรียน เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย 2559
395
2016-06-08   ขอเบิกค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียนประจำปีการศึกษาที่ 2/2558
394
2016-06-08   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างประจำรถคอมพิวเตอร์ฯ
343
2016-06-06   รายละเอียดค่าดำเนินการจัดทำข้อสอบกลาง ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2
529
2016-06-06   การประกวด “ครูคณิตศาสตร์...ผู้พัฒนาตน”
652
2016-06-03   เชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร จัดหาสือ สำหรับการจัดการเรียนรู้ BBL 2559
549
2016-06-03   รายชื่อผู้เดินทางไปประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
432
2016-06-02   แก้ไขเกณฑ์การประกวดแข่งขันภาษาไทย ภาคผนวก ข กลอนสี่
564
2016-06-02   ประกาศมาตรฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษ
572
2016-06-02   แจ้งโรงเรียนที่มีเด็กพิการเรียนร่วม รายงานข้อมูลในโปรแกรมSET
1569
2016-06-01   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรื่องรายชื่อ ผู้่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกฯ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
753
2016-06-01   บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
551
2016-06-01   การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ
524
2016-05-31   ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
232
2016-05-31   ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษา teacher Research Awards
212
2016-05-31   ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
336
2016-05-30   แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้กายใจ ค่ายโครงงานคุณธรรมและค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ประจำปี 2559
410
2016-05-30   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน
392
2016-05-30   การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559
414
2016-05-27   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ฯ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า
585
2016-05-27   การใช้อนุสรณ์สถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
487
2016-05-27   ขอเชิญผู้บริหาร รร.ประชุมเรื่องการประเมินซ้ำเพื่อปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
591
2016-05-26   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียน
721
2016-05-24   เกณฑ์การประเมินสำหรับคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ บริหารระดังสูง สำนักงานอุดมศึกษา
310
2016-05-24   การใช้ระบบสมัครสอบ DIFA TES แบบออนไลน์
590
2016-05-23   การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
532
2016-05-23   แจ้งรับเกียรติบัตรฝึกอบรมครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์โรงเรียน
404
2016-05-19   ขอเชิญสถานศึกษาส่งโครงการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559
460
2016-05-18   โรงเรียนวัดบ้านไร่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย
737
2016-05-18   โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์
638
2016-05-18   โครงการจัดงานมหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติ
561
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] 28 [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)