ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
99
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
62
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
113
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
198
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2016-03-15   รับเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
674
2016-03-15   ปฏิทินการประเมินผลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทีมที่ ๑
486
2016-03-15   เชิญรับรางวัลเกียรติยศครูผู้มีจิตอาสา ที่ปฏิยัติงานในสถานศึกษาโดยไม่รับค่าตอบแทน
595
2016-03-15   การอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1
697
2016-03-14   เรื่องการสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1
704
2016-03-14   แจ้งโรงเรียนที่ยังส่งเอกสารประกอบการประเมินภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไม่ครบถ้วน
693
2016-03-11   โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2559
619
2016-03-09   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ครุศาสตร์คัพ ครั้งที่ ๘
456
2016-03-09   การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559
781
2016-03-08   การตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อขอใชข้อสอบสำรอง ชั้น ป.3 (NT)
513
2016-03-08   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประขาสัมพันธ์
399
2016-03-08   โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2559
880
2016-03-07   การตอบแบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อของนร.ชั้น ม.3 โรงเรียนขยายโอกาส
334
2016-03-07   แจ้งให้โรงเรียนเตรียมโปรแกรม Powerpoint เพื่อรองรับการประเมินทักษะการสือสาร ภอ.ฯ
697
2016-03-07   การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมองฯ
854
2016-03-06   ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการของสมาคมการศึกษาสำหรับเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 57
657
2016-03-06   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องลายรดน้ำประยุกต์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านศิลปะ
490
2016-03-03   แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลางชั้น ป.2,4,5 และชั้น ม.1และม.2 ปีกศษ.2558
2092
2016-03-02   ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
539
2016-03-01   รายงานการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ
932
2016-03-01   ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 : 2559
360
2016-02-29   ส่งใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นฯ ครั้งที่ 1
545
2016-02-29   ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมอบรม วิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
591
2016-02-29   แจ้งกำหนดการรับ-ส่งเครื่องมือระเมินภาษาอังกฤษ ป.3 และคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
754
2016-02-29   แจ้งครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคน ทุกโีรงเรียนให้ส่งแบบประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย
886
2016-02-29   ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
573
2016-02-26   มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยฯครั้งที่1/2559
323
2016-02-26   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
603
2016-02-26   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัญฑิตศึกษาฯ
342
2016-02-25   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559
692
2016-02-25   การจัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา ๒๕๕๘
573
2016-02-24   การรับเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวัดและประเมินผลสำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์
561
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] 31 [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)