ข่าวด่วน...สพท.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01351   ขอเชิญประชุมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561
99
01350   ขอให้โรงเรียนประชารัฐที่มีรายชื่อ ดังแนบ จัดส่ง Paper เอกสารรายงาน SAR ให้สพป.นครสวรรค์เขต 1
62
01349   กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
113
01348   แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
198
01347   เปลี่ยนสถานที่ประชุมกรรมการมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ(การงานอาชีพและหุ่นยนต์)
72
01346   การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
59
01345   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเชิญประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
201
01344   ขอให้ทุกโรงเรียนมารับเอกสาร “นวัตกรรมที่เป็นเลิศส่งผลให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่เ
70
01342   แจ้งรายละเอียดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
116
01340   เรียนเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประชุม
241
01339   ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเอกสารที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม2
241
01338   แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech และรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ
95
01337   การกรอกรายละเอียดรายการที่เข้าส่งแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
118
2017-09-27   การอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่น 11ศูนย์จ.ลพบุรี
219
2017-09-27   การอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่น 11ศูนย์จ.พิษณุโลก
187
2017-09-27   เปลี่ยนแปลงการอบรมโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา
794
2017-09-26   เชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รอบรู้โภชนาการ เสริมทักษะปฐมพยาบาล สร้างความปลอดภัยฯ"
189
2017-09-21   เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560
452
2017-09-21   ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
314
2017-09-21   ด่วนที่สุด เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน เทอม 1/2560
182
2017-09-14   เผยแพร่ชุดสื่อคิดเลขในใจ
359
2017-09-14   การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
300
2017-09-14   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑาหลักสูตรผู้ฝึกสอนกรีฑา ระดับ 1
167
2017-09-11   การติดตามการรายงานการบันทึกผลการเรียน ปีการศึกษา 2559 (School Mis)
374
2017-09-11   การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
5782
2017-09-07   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
437
2017-09-07   การบันทึกข้อมูลผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2559
165
2017-09-06   เชิญประชุมVideo Conferenceขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพWork Experience นร.ชั้นม.3
145
2017-09-05   แจ้งผลกระทบจากปรากฏการณ์ Sun Outage
258
2017-09-04   ขอให้โรงเรียนมารับเกียรติบัตรการอบรม รูปแบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21
368
2017-09-04   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "9 ความดีที่พ่อสอน"
104
2017-09-04   ขอความอนุเคราะห์ให้ส่งผลสอบคิดเลขในใจภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
221
2017-09-04   การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560
191
2017-08-30   ประกาศรายชื่อผู้สอบ ผอ.สพท.ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์ประเมิน ภาค ค
365
2017-08-28   แจ้งรายการกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(กลุ่มสาระต่างประเทศ)
340
2017-08-28   แจ้งโรงเรียนให้รายงานผลการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษตามข้อเน้นย้ำของฯพณฯนายกรัฐมนตรี
277
2017-08-28   ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2560
180
2017-08-25   ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ระดับจังหวัดนครสวรรค์)
217
2017-08-25   การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ
83
2017-08-25   ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
102
2017-08-25   ทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ เรลค์ประจำปี 2561
122
2017-08-22   ประกาศรายชื่อโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
300
2017-08-22   ประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
201
2017-08-22   แบบนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์ครูผู้สอนระดับปฐมวัย (หลังการอบรมพัฒนา)
434
2017-08-21   แจ้งรับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
159
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : << previous [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] 10 [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)