ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซนต์ ประจำปี พ.ศ.2561

รายละเอียดข่าว

ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซนต์ ประจำปีพ.ศ.2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้สามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย 1 ชนิด
ในการนี้ เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด ตอบแบบสำรวจรายละเอียดดังนี้
1. ขอรับ - ส่ง แบบสำรวจ ได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์
2. ดาวน์โหลดแบบสำรวจทาง www.culture.go.th หัวข้อ "ข่าว
ประกาศ" และส่งไฟล์แบบสำรวจในรูปแบบ MS Word /PDF
กลับไปยัง education2061@gmail.com
3. ติดต่อสอบถามและจัดส่งแบบสำรวจได้โดยตรงไปยัง กลุ่มส่ง
เสริมเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรเอกชน กองกิจการเครือ
ข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียน
ร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310 โทร.02 - 2470013 ต่อ 1409 , 1410 โทรสาร. 02 -
645 2958 ตามวัน และเวลาราชการ

....ศน.สุรางค์ ชูสิงห์....
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เสนอข่าวโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล [2017-12-29] mail not show 183.88.144.87