การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ

รายละเอียดข่าว

ด้วย สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนประชาสัมพันธ์โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วม "โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี" โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอเชิญชวนดังนี้
1. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยความสมัครใจ โดยเปิดรับสมัครรอบที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561 ผ่านระบบออนไลน์ที่http://pd.ipct.ac.th
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ตามรายละเอียดดังแนบ

...ศน.มารุต เหล่าแก้วก่อง...
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เสนอข่าวโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล [2018-01-17] mail not show 183.89.120.227