การใช้บริการฐานข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ThaiEdResearch

รายละเอียดข่าว

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา "ThaiEdResearch" เพื่อรวบรวมและเผยผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ นั้น ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง ในการใช้บริการฐานข้อมูลของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ThaiEdResearch ทางเว็บไซด์ www.thaiedresearch.org และ OEC Knowledge and Data Center ทางเว็บไซด์ www.onec.go.th ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-6687123 ต่อ 1313, 1315 , 1317
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เสนอข่าวโดย : นิเทศติดตามและประเมินผล [2018-02-02] mail not show 183.89.122.178