ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3

รายละเอียดข่าว

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 และกาฬสินธ์ุ เขต 3 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 และกาฬสินธ์ุ เขต 3 ประจำปี 2561 ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายสำคัญของประเทศ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) เพื่อได้ทราบถึงเจตจำนงที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในการรวมพลังต่อต้านการทุจริต รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

..ศน.สุรเดช น้อยจันทร์..
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เสนอข่าวโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล [2018-04-10] mail not show 183.89.124.45